PARK-ŠUMA ŠIJANA

Godina proglašenja – 1964.
Akt o proglašenju – Rješenje zavoda za zaštitu prirode br 41/6-1964, MK/MZ
Površina (ha): 153
Grad/općina– Pula
Prirodni fenomen: Park šuma datira iz doba Austro-ugarske monarhije. U manjem parkovnom dijelu šume dominiraju u skupinama ili pojedinačno: alepski bor (Pinus halepensis), pinija (P.pinea), primorski bor (P.pinaster), himalajski cedar (Cedrus deodara), čempres (Cupressus sempervirens var. Pyramidalis i C.s. var. Horizontalis), hrast medunac (Quercus pubescens), hrast plutnjak (Quercus pseudosuber). Na preostaloj površini isprepleću se zajednica hrasta medunca i bijelog graba (Carpinus betulus), zajednica hrasta crnike i crnog jasena (Fraxsinus ornus). Prisutnost mnogobrojnih vrsta drveća doprinosi estetskom izgledu i kvaliteti prostora. Šuma ima rekreativnu vrijednost za posjetitelje.

MJERE ZAŠTITE: U ovoj je park šumi bez prethodne suglasnosti Zavoda za zaštitu prirode zabranjena sječa i oštećivanje stabala, te grmlja, ispaša, kao i drugi zahvat, koji bi izmijenio sadašnji izgled šume.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU ZA PARK-ŠUMU ŠIJANA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se uređuju pitanja i propisuju mjere zaštite, očuvanja, unaprjeđenja i korištenja park-šume Šijana.

Članak 2.

Područjem park-šume Šijana upravlja “Natura Histrica”, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije (u daljnjem tekstu: Ustanova).
Upravljanje park-šumom provodi se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05), poštivajući odredbe Zakona o šumama (NN 140/05 , 82/06).

II. MJERE ZAŠTITE

Članak 3.

Park-šuma Šijana namijenjena je odmoru i rekreaciji, turističkom i izletničkom posjećivanju, znanstvenim i stručnim istraživanjima.
U park-šumi dopušteni su samo oni zahvati i radnje čija je svrha njezino održavanje ili uređenje, uz dopuštenje Ureda državne uprave u Istarskoj županiji.
Radi zaštite i očuvanja krajobraznih i drugih vrijednosti Ustanova može donositi posebne programe (posebni projekti, projekt krajobrazne revitalizacije, stručne studije i dr.) uz dopuštenje Ureda državne uprave u Istarskoj županiji.

Članak 4.

Na području park-šume nije dopušteno:

- navoženje, odlaganje i odbacivanje svih vrsta otpada,
- manipulacija naftom i naftnim derivatima (održavanje vozila, pranje vozila, ispuštanje ulja i drugo),
- ispuštanje tvari koje mogu onečistiti tlo i zrak i tako ugroziti bilo koju sastavnicu ekološkog sustava park-šume,
- promet motornim vozilima, osim u slučaju interventnih situacija,
- aktivnosti u svezi s moto crossom (treninzi, natjecanja, izložbe vozila i dr.)
- oštećivanje i uništavanje biljnog pokrova, grmlja i drveća,
- branje, sakupljanje, uklanjanje biljaka sa prirodnog staništa, osim na posebno obilježenim plohama
- unošenje i sadnja stranih (alohtonih) vrsta koje ne čine prirodne vrijednosti zbog kojeg je park-šuma zaštićena,
- unošenje alohtonih, hibridnih i kloniranih životinjskih vrsta,
- uznemiravanje, ubijanje ili hvatanje životinja i lovne aktivnosti,
- slobodno kretanje pasa,
- izvođenje građevinskih radova, osim u svrhu postavljanja opreme namijenjene zaštiti, rekreaciji i odmoru, putokaza, informativnih tabela, uz dopuštenje Ureda državne uprave u Istarskoj županiji ,
- loženje vatre, paljenje trave i korova,
- ostale djelatnosti i aktivnosti koje nisu izrijekom dopuštene.

Članak 5.

U cilju korištenja park-šume dopuštaju se sljedeće aktivnosti:

- odvijanje kulturnih i sportskih manifestacija koje neće ugroziti vrijednosti zbog kojih je park-šuma zaštićena,
- obavljanje dopuštenih gospodarskih uslužnih i ugostiteljskih djelatnosti , koje ne ugrožavaju prirodne vrijednosti park-šume, uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva,
- odvijanje edukativnih programa i aktivnosti,
- znanstvena i stručna istraživanja pri čemu su istraživači dužni izvijestiti Ustanovu o rezultatima istraživanja,
- promidžbene djelatnosti (revije, promocije, promidžbena snimanja i dr.),

Dopuštenje za aktivnosti iz stavka 1. ovog članka izdaje Ured državne uprave u Istarskoj županiji.
Za znanstvena i stručna istraživanja potrebno je ishoditi dopuštenje Ministarstva kulture, a po završetku istraživanja izvijestiti Ustanovu, te Ministarstvo kulture i Zavod za zaštitu prirode o rezultatima istih, sukladno članku 67. Zakona o zaštiti prirode.

Za korištenje park-šume u svrhu održavanja kulturnih i sportskih manifestacija, ustanova može propisati naknadu.

Članak 6.

Za provedbu aktivnosti vezanih za zaštitu, održavanje i korištenje park-šume Ustanova može sklopiti ugovor o skrbništvu s korisnikom zaštićenog područja i/ili jedinicom lokalne samouprave - Grad Pula, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove šumarstva, a prema čl.131. i čl.132. Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05).

Članak 7.

U cilju uređenja park-šume dopuštaju se slIjedeće aktivnosti:
- sanitarna sječa i uzgojni radovi: priprema staništa, čišćenje, proreda, obnova
- košnja trave na livadnim površinama,
- uređivanje biciklističke i trim staze te drugih sadržaja namijenjenih sportu i rekreaciji, - uređivanje postojećih puteva i staza uz maksimalnu zaštitu drveća i grmlja,
- postavljanje opreme namijenjene zaštiti, rekreaciji i odmoru, putokaza, informativnih tabela, koševa za otpatke

Dopuštenje za sve zahvate i radnje iz st.1. ovog članka izdaje Ured državne uprave u Istarskoj županiji.

III. NADZOR

Članak 8.

Odredbe Pravilnika o unutarnjem redu provodi Ustanova.

Članak 9.

Neposredni nadzor u park-šumi obavljaju glavni nadzornik i nadzornici Ustanove, a inspekcijski nadzor nad primjenom ovog Pravilnika obavlja inspektor zaštite prirode i drugi inspektori, svaki u okviru svoje nadležnosti i djelokruga.

Članak 10.

Za nepridržavanje odredbi ovog Pravilnika primjenjivat će se prekršajne odredbe u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode te drugih posebnih propisa.

Kalendar događanja

Lipanj 2021.

PoUtSrČePeSuNe
31123456
78910111213
14151617181920
212223 24 252627
2829301234
567891011