PARK-ŠUMA ZLATNI RT - ŠKARABA

Godina proglašenja – 1948.
Akt o proglašenju – Zemaljskog zavoda za zaštitu prirodnih rijetkosti, Zagreb, 402/48 od 02.12.1948.
Površina (ha): 52,4
Grad– Rovinj
Prirodni fenomen: Najstariji zaštićeni objekt na području Istarske županije, visoke estetske i botaničke vrijednosti. Podizanje park šume započelo je u drugoj polovici XIX. Stoljeća za vrijeme grofa Hutterota. Zasađena šestokraka zvijezda himalajskih cedrova (Cedrus deodara), aleje čempresa (Cupressus sempervirens) i pinija (Pinus pinea), formirane livade okružene duglazijom i soliternim egzotičnim čempresima (Cupressus sempervirens var.pyramidalis). Uz sađene sastojine alepskog (Pinus halepensis), brucijskog (Pinus brutia) i drugih borova, prisutna je autotohna makija hrasta crnike (Quercus ilex) sa mediteranskim elementima.

Godina proglašenja – 1995.
Akt o proglašenju – Odluka o proglašenju područja Škarabe u Rovinju park-šumom, Skupština IŽ 28.02.1995.
Površina (ha): 14,5
Grad– Rovinj
Prirodni fenomen: Prirodni fenomen: Područje izuzetno estetsko-pejzažne vrijednosti nastavlja se na park-šumu Zlatni rt s istovijetnom vegetacijom; sastojine i pojedinačna stabla alepskog (Pinus halepensis Mill.), brucijskog (Pinus brutia Ten.) i drugih borova, makija hrasta crnike (Quercus ilex), egzote.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU ZA PARK-ŠUMU ZLATNI RT – PUNTA CORRENTE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom pobliže se uređuju pitanja i propisuju mjere zaštite, očuvanja, unaprjeđenja i korištenja park-šume Zlatni rt - Punta Corrente.

Članak 2.

Područjem park-šume Zlatni rt - Punta Corrente upravlja “Natura Histrica”, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije (u daljnjem tekstu: Ustanova).
Upravljanje park-šumom provodi se u skladu s odredbama Zakona o šumama (NN 140/05, 82/06).

Članak 3.

U smislu odredbi ovog Pravilnika mjere zaštite obuhvaćaju zaštitu, uređenje i korištenje park-šume Zlatni rt - Punta Corrente.
Utvrđivanje sadržaja i obujma mjera zaštite iz st.1. ovog članka definira Projekt krajobrazne revitalizacije.

II. MJERE ZAŠTITE

Članak 4.

Park-šuma Zlatni rt - Punta Corrente namijenjena je odmoru i rekreaciji, turističkom i izletničkom posjećivanju.
Na području park-šume dopuštene su one radnje i djelatnosti koje je ne oštećuju i ne mijenjaju svojstva zbog kojih je proglašena zaštićenom prirodnom vrijednošću, uz prethodno dopuštenje nadležnog ureda državne uprave.
Radi zaštite i očuvanja geomorfoloških, krajobraznih i drugih vrijednosti Ustanova može donositi posebne programe (posebni projekti, stručne studije i dr.).

Članak 5.

Na području park-šume nije dopušteno:

- navoženje, odlaganje i odbacivanje svih vrsta otpada,
- manipulacija naftom i naftnim derivatima (održavanje vozila, pranje vozila, ispuštanje ulja i drugo),
- ispuštanje tvari koje mogu onečistiti tlo i zrak i tako ugroziti bilo koju sastavnicu ekološkog sustava park-šume,
- promet motornim vozilima,
- oštećivanje i uništavanje biljnog pokrova, grmlja i drveća,
- branje, sakupljanje, uklanjanje biljaka sa prirodnog staništa,
- vađenje i eksploatacija kamena, šljunka, pijeska i drugih mineralnih sirovina, kao i svako mijenjanje krajobraza,
- unošenje i sadnja stranih (alohtonih) vrsta koje ne čine prirodne vrijednosti zbog kojeg je park-šuma zaštićena,
- unošenje alohtonih, hibridnih i kloniranih životinjskih vrsta,
- uznemiravanje, ubijanje ili hvatanje životinja i lovne aktivnosti,
- slobodno kretanje pasa,
- nasipavanje i betoniranje obale,
- izvođenje građevinskih radova, osim u svrhu postavljanja opreme namijenjene zaštiti, rekreaciji i odmoru, putokaza, informativnih tabela, uz dopuštenje nadležnog ureda državne uprave,
- loženje vatre, paljenje trave i korova,
- ostale djelatnosti i aktivnosti koje nisu izrijekom dopuštene.

Članak 6.

U cilju korištenja park-šume dopuštaju se sljedeće aktivnosti:

- odvijanje kulturnih manifestacija koje neće ugroziti vrijednosti zbog kojih je park-šuma zaštićena,
- obavljanje dopuštenih gospodarskih uslužnih i ugostiteljskih djelatnosti , koje ne ugrožavaju prirodne vrijednosti park-šume
- promidžbene djelatnosti (revije, promocije, promidžbena snimanja i dr.).

Dopuštene gospodarske djelatnosti iz stavka 1. ovog članka odnose se na obavljanje ugostiteljske djelatnosti na tri (3) lokacije te druge djelatnosti u skladu s ovim Pravilnikom.
Za znanstvena i stručna istraživanja potrebno je ishoditi dopuštenje Ministarstva kulture, a po završetku istraživanja izvijestiti Javnu ustanovu o rezultatima istih.

Članak 7.

Za provedbu aktivnosti vezanih za zaštitu, održavanje i korištenje park-šume ustanova treba/može sklopiti ugovor o skrbi s vlasnikom zaštićenog područja - gradom Rovinjom, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave, a prema čl.131. Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05).
Ugovorna strana može radi unapređenja korištenja područja kao mjeru zaštite izraditi interni pravilnik o kućnom redu za posjetitelje, uz ishođenje suglasnosti ustanove.

Članak 8.

Na području Park-šume zabranjuje se odvijanje svih manifestacija koje mogu ugroziti prirodne vrijednosti park-šume.
Izričito se zabranjuju sve aktivnosti u svezi s moto crossom (treninzi, natjecanja, izložbe vozila i dr.)

Članak 9.

U cilju uređenja park-šume dopuštaju se sljedeće aktivnosti:
- sanitarna sječa i uzgojni radovi: priprema staništa, čišćenje, proreda,
- uz postojeće puteve obnavljanje i sadnja niskih živica autohtonih vrsta (lovor)
- košnja trave na livadnim površinama,
- uređivanje biciklističke i trim staze te drugih sadržaja namijenjenih sportu i rekreaciji,
- uređivanje postojećih puteva i staza uz maksimalnu zaštitu drveća i grmlja,
- obnavljanje, adaptiranje i uređivanje postojećih gospodarskih (turističkih) objekata

Dopuštenje za sve zahvate i radnje u park-šumi izdaje nadležni ured državne uprave.

III. NADZOR

Članak 10.

O provođenju Pravilnika o unutarnjem redu skrbi Ustanova u suradnji s vlasnikom i korisnikom park-šume - gradom Rovinj.

Članak 11.

Neposredni nadzor u park-šumi obavljaju glavni nadzornik i nadzornici Ustanove, a inspekcijski nadzor nad primjenom ovog Pravilnika obavlja inspektor zaštite prirode i drugi inspektori svaki u okviru svoje nadležnosti i djelokruga.

Članak 12.

Za nepridržavanje odredbi ovog Pravilnika primjenjivat će se prekršajne odredbe u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode te drugih posebnih propisa.

Kalendar događanja

Lipanj 2021.

PoUtSrČePeSuNe
31123456
78910111213
14151617181920
2122 23 24252627
2829301234
567891011